Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling:

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær Generalforsamling
tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00 på NGG

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab – underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af det deraf følgende
kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af intern revisor og revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 21 dage før
generalforsamlingen (dvs. senest d. 6. februar).
På bestyrelsens vegne

Antony K. Mærsk
Formand