Kommentarer til dialogmødet d. 17. Maj

Kommunen havde inviteret til dialogmøde om Cirkelhusgrunden d. 17. maj i NGGs kantine. Der var på mødet stor spørgelyst, kommentarer til de nuværende planer samt en del bemærkninger i forhold til især støj og trafik.

Vi ser gerne jeres kommentarer/indlæg/brev/e-mail til kommunen, Nord Partners eller arkitektfirmaet mv på vores hjemmeside.

For at skrive en kommentar, skal du være logget ind. Tryk derefter på linket “Vis alle kommentarer” gå i bunden og tryk på linket “Svar”. Nu får du en boks hvor du kan skrive eller kopiere dit indlæg.

5 thoughts on “Kommentarer til dialogmødet d. 17. Maj

 1. Hørsholm kommune Hørsholm 20180520
  Ådalsparkvej 2
  2970 Hørsholm
  att: Kristin Arendt

  Vedr: Dialogmøde om udvikling af Christianshus Erhvervsområde
  Kære Kristin Arendt
  Mange tak for det introduktionsmøde, som blev afholdt i Cirkelhuset den 17 maj 2018.
  Det er jo vanskeligt for så mange mennesker at nå at afgive sine indtryk på kun 1 1/2 time, så jeg har valgt at skrive til dig – håber det er ok.
  Jeg vil her prøve at skitsere mine egne erfaringer med vor boliger og fællesareal her på Christianshusvej, samt lidt historik. Det ville jeg godt have sagt på mødet – men jeg kan godt se at det ville tage for lang tid.
  Jeg bor selv på Christianshusvej 133, netop på den vej som man ønsker forlænget som tilkørselsvej til det nye byggeri.
  Området var færdigbygget omkring 1982-83 hvor jeg og min familie flyttede hertil, vores datter var 5 år på det tidspunkt. En af årsagerne til vi valgte dette område, var den måde børnesikkerheden var opbygget på – hele det centrale område i foreningen var indpakket i to stilleveje.
  Jeg kan huske, at Bygherren og Hørsholm kommune lagde vægt på at man gerne så børnefamilier flytte til det nye område – det blev da også resultatet, der kom rigtig mange børn og skolestien til Usserød Skole blev flittigt anvendt.
  Vores bebyggelse blev konstrueret så den var børnevenlig på alle leder og kanter – blandt andet var børneaktiviteterne i midten af foreningen herunder boldbane, legeplads, basket bane, samt store grønne arealer.
  Alt dette var pakket ind i de to ” stamveje ” som vi kalder det – det er de stilleveje som omgiver vor bebyggelse – de skulle være så sikre som mulig for børnene at færdes på – samt også på de parkeringspladser som hører til bebyggelsen. Dette område bliver blandt andet brugt til at tegne hinkeruder, løbe på rulleskøjter mm. ( dette er dette område der er på vej til at blive ødelagt, så forsvinder hele ideen med den høje børnesikkerhed )
  Volden, som nu bliver ” gennemskåret ” af forlængelsen af vores vej er 300 meter lang, bliver vedligeholdt af vores gartner så den i det daglige bliver anvendt som trafiksikker legeplads for børnene, beboerne går tur på den med eller uden hund. Man går op i den ene ende, ned i den anden eller blot går frem og tilbage – ser ud til at den fornøjelse ryger nu.
  Hele volden på begge sider tilhører vores matrikel.
  Stamvejene er ganske smalle 5,0 meter på det bredeste sted og indsnævret af et antal chikaner til 3,60 meter – endvidere er der på området nedgravet ca. 100 pullerter til ligeledes at beskytte cyklister, gående og legende børn. Der er ligeledes lavet 90 grader sving blandt andet for at begrænse hastighederne og på grund af pladsmangel. Vores vejsystem er meget vanskeligt at passere for fragtbiler og lignende køretøjer, da to store biler ikke kan passere hinanden – selv kommunens renovations bil kan have problemer selvom de er vant til at køre på vore små veje. Det er et bakken frem og tilbage når store biler benytter vores vejsystem.
  Vi ser desværre alt for ofte knækkede pullerter og store hjulspor på græsarealet forårsaget at disse tunge køretøjer. De tunge køretøjer er tilbøjelig til at køre ind på græsrabatterne hvis der kommer mod kørende. Vi bruger masser af energi og penge til at udførereparation at de skader.
  Den vej som Nord Partners og Hørsholm kommune påtænker at benytte til det nye byggeri
  er i dag belastet af ca. 60 biler tilhørende de ca. 50 boliger, jævnt fordelt på de 5
  parkeringspladser der er på hele vejens længde på 330 m. – disse biler kører ca. 4-5 gange om dagen, hvilke svarer til ca. 275 biler – med denne kapacitet har vejnettet en høj belastningsgrad.
  Der kommer en del store og tunge kørertøjer, samt håndværkerbiler dagligt – det er bestemt ikke uden problemer – og til stor fare for børnene, samt ældre med rolator /kørestole både her fra bebyggelsen samt fra Breelte Parken. Vejen har meget begrænset fortov, så gående og cyklister er nødt til at færdes på kørebanen. Man kan godt få indtryk af at bygningsgraden er tæt på 100% – tænk på hvor tæt vejen er på vores hække.
  Med det antal boliger, som kommer til, vil den faste trafik blive minimum fire til
  femdoblet, hvilke jeg vil påstå er uforsvarligt især for børn og de svage beboere, samt dem som kommer udefra. Samtidig vil der komme måske 50 lærer biler samt mange gæste biler om dagen. Det er ikke helt forkert det jeg sagde på mødet at der vil komme en flyttebil daglig på vores vejsystem – endvidere vil der komme et hav af store fragt biler, postbiler, renovationskøretøjer mm. ( i alt ud over vores egne biler vil det dreje sig om måske 1200 køretøjer om dagen ( hvis hver beboer personbil kører ca. 4 gange om dage ) – dette vil være helt uforsvarligt. Jeg er sikker på at vi vil opleve daglige skader på vores fællesareal.
  Der er jo ikke nogen af os beboere der kan opholde sig i fred og ro i vores haver med den motorlarm få meter fra os ( personbiler, varebiler, flyttebiler, fragtbiler, knallerter og motorcykler – det bliver det rene mareridt. Jeg vil føle at man blot flytter motorvejen til en afstand af 2 – 3 meter fra vores hække. Bagefter sætter man så et støjværn op ved motorvejen – virker hel forkert.
  Jeg forstår ikke hvordan kommunen kan se til, at arkitekt firmaet vil inddrage mere end 900 m2 af vores fællesareal i den ende hvor vores vold vil blive gennembrudt. Volden er bygget som støjvold. Endvidere er det det eneste sted hvor vores gartner kan slippe uden om trapperne med sine maskiner herunder store græsklippere. Samtidig vil der også forsvinde kvadratmeter ved den opkørsel til lærernes parkeringsplads .
  Troede vi havde rettigheder over vores fællesareal og private fællesvej. På den private fællesvej bekoster vi selv asfalt, vedligehold af kloaker, saltning, snerydning rengøring mm.
  Vi har gældende for vort område en tinglyst aktiv deklaration, som er lavet i 1979 af bygherren, Hørsholm kommune samt politiet. Denne deklaration er ufravigelig. Vi har tidligere ønsket ændret nogle ting, men har fået et klokke klart nej fra kommunen.
  Jeg har her kopieret et par aktuelle afsnit fra deklarationen
  Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling repræsenterede medlemmer kan grundejerforeningen træffe beslutning om anvendelse af fællesarealerne. Sådan beslutning skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
  Terræn må ikke efter byggeriets færdiggørelse ændres ved afgravning eller påfyldning.
  Ud fra dette er det beboerne, som afgør ved afstemning om vejen skal forlænges og om der skal være tilkørsel til læreparkering, da det er på vores areal. Jeg må tilstå at jeg ikke troede det var konservativ politik at ekspropriere – det har borgmesteren tidligere udtalt det ikke er i forbindelse med flygtninge politikken samt støjmur ud for Bakkehusene på et møde for et par år siden på Usserød Skole. Hvis kommunen har sat vores deklaration ud af spil – ophører al demokrati………
  Jeg skal selvfølgelig ikke afgøre hvor de forskellige til – og afkørselsveje skal være – men en af beboerne foreslog ” indkørsel ” fra Bakkehusene. Her er en bred offentlig vej, som er 7 meter bred på hele længden – her skal blot lægges 140 meter asfalt ud – så er der forbindelse. Der er på det område ikke fredskov, som du var lidt inde på i forbindelse med mødet.
  Såfremt du har nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig – ligesom jeg gerne vil guide dig lidt rundt på området, hvis du har lyst til en lille formiddags tur i det grønne.

  Med venlig hilsen Bjørn Schmidt Det Grønne Udvalg Formand
  Christianshusvej 133 2970 Hørsholm.

  1. Hej Kristin Arendt 10. juni 2018

   Først og fremmest tak for mødet d. 17. maj i NGG ang udvikling af Christianshus. Og ligeledes tak for referatet som vi efterfølgende har modtaget.

   Som det fremgik af mødet, følger jeg mig meget berørt af udviklingsplanerne, idet jeg er en af de husejere på Christianshusvej der ligger tættest på de områder der i øjeblikket er i spil. En af de store faktorer for mig er naturligvis støj generelt, og i særdeleshed trafikstøj. Men nu forstår jeg at også antallet af boliger, skygge og indkig i hus og have samt forurening vil blive en faktor ved udviklingen af området. Disse faktorer vækker bekymring hos mig, og får mig derfor til at skrive.

   Jeg købte mit hus her på Christianshusvej i starten af 2005. På det tidspunkt var der dialog med kommunen mv. ang opførelse af støjværn ud mod Helsingørmotorvejen. Planerne var så langt at der på generalforsamlingen skulle stemmes om en mindre selvbetaling fra hver hustand i grundejerforeningen. Det at planerne var så langt mht at få trafikstøjen ned på et for mig acceptabelt niveau ved netop det hus jeg havde kig på, fik mig til med fortrøstning af skrive under på hushandlen.

   Desværre gik det jo så bare slet ikke som forventet – pludselig fik kommunen kolde fødder og der kom planer om at udvide Helsingørmotorvejen til 3 spor. En sag der kom til at trække i langdrag. Da projektet så endelig blev en realitet, blev det ændret således at de 3 spor kun skulle gå til Hørsholm S og ikke som oprindelig planlagt til Hørsholm Midt med udvidelse af nødspor til afkørsel 7 Kokkedal. Så sagen er at vi her 13 år efter stadig ikke har fået et støjværn men må leve med den daglige støj fra Helsingørmotorvejen, selvom vores område netop er specifikt nævnt i Forslag til Støjhandlingsplan for statens veje 2013-2018, hvor der på side 105 står:

   223-1b Christianshusvej

   Området omfatter boligerne ved Christianshusvej. Området indgår i den videre planlægning vedr. etablering af støjskærme langs statsvejnettet.

   Netop bl.a støjproblemer i vores område fik mig til at opstille til bestyrelsen i grundejerforeningen i 2015, hvor jeg også blev valgt ind. Vi nedsatte en støjgruppe og med tilslutning af de omkringliggende grundejerforeninger (Bakkehusene, Breelte Grundejerforening, Grundejerforeningen Stampetoften, Grundejerforeningen Svenstrup, Hørsholm Boligforening mv. I alt langt mere end 330 husstande) henvendte vi os flere gange både til Hørsholm Kommune og Vejdirektoratet for at få gjort noget ved problemet. I efteråret 2017 blev der så endelig i det mindste lagt en støjreducerende asfalt på de sydgående spor, en asfalt der har reduceret støjen nogle dB, og med tilsagn om at der i 2018/19 ligeledes vil blive lagt samme asfalt på de nordgående spor.

   Og hvorfor skriver jeg så alt dette? Jo, det gør jeg, fordi med det projekt, der nu er i udsigt i vores område med opførelse af boliger i området mellem os og Helsingørmotorvejen, er det klart at det ikke ville kunne ske med mindre der nu så endelig bliver opført en reel støjreduktion formentlig i form af en støjskærm. En støjskærm som det må formodes også kommer os på Christianshusvej til gode. Så langt så godt. Men nu melder det nye problem sig så mht. støj og også forurening “indenfor” murene.

   Bestyrelsen var i oktober 2017 inviteret til mødet med Nord Partners, et møde hvor jeg og formanden deltog, hvor projektet første gang blev præsenteret. Her var der tale om opførelse af ca. 20-25 rækkehuse, hvilket vi præsenterede på vores generalforsamling i februar 2018. Men nu i det seneste udkast som blev præsenteret på mødet d. 17. maj var antallet af boliger helt stukket af!! Antallet var nu steget fra ca. 20-25 boliger til 200 boliger, og måske også fra rækkehuse til andet byggeri? Med 200 boliger på området må man forvente i hvert fald 400 personer og trafikken til området vil dermed være markant. Til sammenligning er antallet af vores parceller som ligger ud mod det område der tænkes bebebygget 36 husstande. Der er altså tale om 5,5 gange så mange boliger, hvor folk skal til og fra mv. I planerne er der ikke taget stilling til, hvor vejen til området skal gå. Om det er vores fællesvej – som vi selv er pålagt at vedligeholde, og som vi selv i dyre domme har bekostet ny asfalt på for nogle år siden – eller om der skal etableres nye veje, er for os ukendt. Om det område der ligger syd for os, og som Hørsholm har haft udbud på er i spil eller om man tænker at bibeholde vejen ind fra Cirkelhusets bagside kan vi ikke få oplyst. Men hvad der er yderst vigtigt for os er selvfølgelig at den kommer til at genere os mindst muligt, dvs. at vores vej IKKE kommer i spil, og at vejen til disse huse IKKE bliver en gennemkørsels vej som f.eks. også skal benyttes for de biler der skal til og fra NGG og det center som også tænkes etableret. Med andre ord, at der IKKE bliver etableret både en vej fra Cirkelhuset og f.eks. fra forlængelsen af vejen fra Velux eller Bakkehusene. Desuden er det vigtigt at vejen bliver etableret så tæt på motorvejen som muligt, således at det skaber mindst muligt støj for os.

   200 boliger på et område som arealmæssigt er mindre end hele grundejerforeningen Christianshusvej, hvor vi er 83 husstande er et ufatteligt antal. Jeg undrer mig selvfølgelig over, hvad der har gjort at projektet, fra vi blive præsenteret for det i oktober 2017 og også i januar 2018 hvor jeg fik skitser tilsendt fra Nord Partners til brug for vores grundejerforenings generalforsamling, er gået fra at være 20-25 boliger og så til maj 2018, hvor antallet pludselig er blevet til 200?

   Med så mange boliger som skal være udlejningsboliger i et så tæt byggeri, er det jeg er mest bange for selvfølgelig, at det vil blive svært at udleje boligerne, og at det derfor mest vil blive brugt af kommunen til anvisning. Skrækscenariet er selvfølgelig, at det vil bliver en ghetto, nærmest ligesom det nye byggeri i nabokommunen tæt på Holmegårdscenteret må siges at være. Jeg tvivler i hvert fald på at NGG og Velux, som det tidligere har været nævnt, har brug for boliger til deres gæster/gæstelærere i så stort et antal boliger som 200 er.

   Endelig er jeg bekymret for indkig og skygge fra byggeriet. Som jeg nævnte på mødet, så ligger området højt i forhold til os. Faktisk blev jeg jo belært af arkitekten at området ligger 2-3 meter højere end os. Og når byggeriet ønskes bygget i 2 og 3 etager, så må man forvente en højde på mindst 8-11 m højere end vores grundplan og altså på højde med de træer der i øjeblikket står i vores skæl. Selv hvis husene bliver trukket tættere på Helsingørmotorvejen bliver der tale om et højt byggeri, set fra vores huse, og med skygge og indkig i både huse og haver til følge. Man kunne jo her ønske sig overvejelser af 2 forhold – enten at der bliver tale om boliger i 1 plan eller at man udgraver og bygger i samme niveau som os, således at vi ikke bliver så påvirket af højden på byggeriet. Jeg tænker at byggeriet også dermed bliver mere attraktivt at bo i, og dermed også lettere at udleje.

   Med venlig hilsen
   Helen Hansen
   Christianshusvej 131

 2. From: Hanne Dalgaard
  Sent: Thursday, June 14, 2018 10:01 PM
  To: kra@horsholm.xn–d-rka
  Cc: Bjørn Schmidt
  Subject: Re: sagsnr. 18/8088 Christianshusvej byggeprojekt. Dialogmøde 17.maj 2018

  tor. 14. jun. 2018 18.10 skrev Hanne Dalgaard :

  Kære Kristin Arendt

  Jeg var til dialogmøde den 17. maj 2018 angående kommende byggeri i vores område her på Christianshus jorderne.

  Jeg flyttede ind i denne gule oase 1. april 1988.

  Jeg elskede arkitektturen af både huse og beplantning.

  Jeg nød området fra dag 1.

  Jeg bor i nr. 177 selvom jeg har klaget meget over, at jeg ikke kan få vandet ud af min have når det regner, da jeg er sikker på, at det er et gammelt mosehul.
  Da jeg flyttede ind vrimlede det med frøer og ikke meget fugleliv. Frøerne forsvandt men har de sidste to år vendt lidt tilbage.
  Såvidt jeg hved er frøer fredet.
  Der er et mosehul lige omme bag min vold og der kommer frøerne bl.a fra. Jeg har hørt at der er nogle meget sjældne frøer der.

  Hvis projektet pludselig skal have en vej igennem volden fra Stamvej 2 vil det både tage vores fællesanlæg, som vi har passet og plejet siden 1983. Kan man det?

  Det vil berøre skønne træer, som gjorde at jeg købte dette hus. Samt frøer som er fredet vil dø. Der kan ikke komme et hul i volden med indfaldsvej lige uden for min have nr. 177 og min nabos have 175.

  Vejen er i forvejen belastet med trafik fordi den er smal. Så spørger jeg ? Har i tænkt jer at udvide den?
  Med en trafik på 200 boliger, bliver det jo en ny motorvej.
  Nu har jeg levet her uden støjvold i 30 år. Så i kan ikke bestikke mig med en støjvold. Mange har to biler så forestil jer en trafik, som jeg har opfattet det så skal der være 200 parkeringspladser til boligerne. De vil da parkere nede hos os i mosen, hvis der ikke er nok pladser. Vi er allerede hårdt ramt med parkering. Specielt hvis vi også har gæster.

  De 83 hustande på nuværende Christianshusvej som ligger i mosen.

  De 200 boliger kommer op i højden med 2 og 3 etager. Det bliver højt og de får udsigt lige ned i soveværelset.

  Solen som jeg nyder hver aften kan jeg frygte ikke kommer til haven. Jeg har i forvejen regnproblemer i haven, svimmingpool når det regner. Så hvis solen heller ikke kommer når den skinner, så bliver det værre.

  Hvis Kommunen ejer vore fællesanlæg uden for mit husnummer 177 og 175 og 173 kan jeg ikke forstå, at der ikke er kloakeret, så vores huse ikke havde så meget vand i haven. Da vi selv har måtte ofre dræning både i 175 og 177 min have. Der er ikke ordentlige brønde i fællesanlægget.

  Så er der så meget skriveri om PH Park på sygehusgrunden det skal bestemt være købeboliger.

  Hvorfor skal det være lejeboliger herude er kvarteret ikke fint nok?

  Jeg frygter, at det bliver lejere anvist af kommunen. Samt byggeriet noget aller Egeparken i Kokkedal, De er hamrende dyre, men man kan se på gardinerne, at det er anviste lejere der bor der. Plus de vil ikke passe ind her i vores oase, det skal være strømlinede, er Kommunen slet ikke klar over, at vi er nogle der godt kan lide at bo på Christianshusvej.

  Jeg tror heller ikke på at der er behov for 200 hustande her i området.

  Hotel lavpris? hvor finder man det, de fleste er jo Hotel Kæder, bliver det så Cabin.. Byg det i forskerparken, hvis der er så mange forskere. Der er jo flere bygninger tomme i forvejen.
  Biograf tror jeg heller ikke der er det store behov for. Trommen går jo ikke godt og der er Hillerød,Helsingør og Lyngby, Samt yderst charmerende Reprise i Holte, Birkerød og Allerød Bio, dette er jeg godt tilfreds med, selv med en bus.

  Forretninger der ikke berører Hørsholm Bymidte????
  Det er helt grotesk, vi har ikke behov for flere forretninger Fitness center vi har i forvejen et der, samt mindst to andre i nærområdet. Plus et legeland i Kokkedal industripark.
  Så legeland behøves ikke.

  Jeg arbejdede selv i Magasin i 1973 til 1974 i Cirkelhuset som var et fantastiks byggeri og det syntes jeg stadig det er. Det skal laves i stand for det er unikt. I siger det er dyrt, men charmerende er det.
  Skal alt unikt bare ødelægges? Faktisk skal jeg bare sige, at jeg bor ved Cirkelhuset , så hved alle hvor det er. Til gengæld var Magasin en storartet forretning, men de var nød til at lukke pga. af Kongevejscentret og Midtpunkt startede samtidig. De solgte kun møbler, Radio/fjernsyn og hårde hvidevare og sportstøj, Porcelæn, osv. samt de havde et pragtfuldt havecenter der hvor M`Donalds er nu.
  Vi havde en stærk mand i Hørsholm dengang og stadig Købmand Dalgaard som Konge styrede hele Hørsholm. Han er jo stadig i Kongevejs Centret i dag..
  Så lige meget hvad forretninger der kommer på Cirkelhusets grund vil det gå ud over Hørsholm Bymidte. den er ikke i forvejen ret stærk mere, byen er grim. uinspirerende, så pas på i ikke lider et nederlag, hvis Kommunen ikke tager sig sammen?
  Bymidten hører ikke til her på Christianshusvej det er der erfaring for.

  NGG overlevelse, det kan jeg godt forstå. Men det skal vel ikke gå ud over vores gule oase, i så stort et omfang, som der bliver lagt op til. Nord Partners skal tjene penge og sælge sig selv. Nu mere de kan bygge uden skam i livet og tjene penge. Men den hopper jeg ikke på, nu har jeg levet med motorsvej støj i 30 år, fået fugleliv, som kvarteret er blevet beplantet og vokset op.

  NGG kan holde sig inden for det område de hidtil har eksiterede. Jeg hved at Usserød skole lejede sig ind i forskerparken, da de havde svamp. Så hvorfor skal NGG med så mange spor ligge det samme sted, en børnehaveklasse er jo ikke det samme som en gymnasieklasse og en international skole, de behøver vel ikke ligge på samme adresse. Sådan en stor skole kan jeg da ikke forestille mig kan være på Christianshus gårdens gamle bygninger.
  Så var der tegnet et tårn, det er da lige, at ødelægge gamle bygninger . Det er noget der ligner vores skønne gamle rådus i Hørsholm med noget, af det grimmeste bygning som totalt har ødelagt det gamle Rådhus. Ligeledes, at i har bygget Sognegården på den skønne gamle Ridebane. Har Hørsholm Kommune nogen smag ? For bevaringsværdige grønne arealer, stationer og huse..

  Nej det kan i ikke have heller ikke med vores kvarter her på Christianshusvej, det er på grænsen af Fredensborg Kommune og det er ikke mennesker i tror der kan lide at bo her i mosehullet “Den gule oase”. Vi betaler vores ejendomsskat lige som alle andre. Samt vi betaler selv snerydning, asfaldt og fællesarealer med gartner på. Hele området betaler vi for.

  Skal jeg i fremtiden sige jeg bor ved Lavpris Hotellet på 12 etager.

  (Jeg er opvokset på Gøgevang 65, gamle statlåns huse fra 1950 erne med 60 årige lån, specielt for børnefamilier, så de kunne få råd til at bygge hus.
  Jeg græder når jeg kører igennem dette kvarter det har i da forstået at ødelægge fuldstændig.
  Kørte i Gentofte /Vangede forleden dag og nød alle de gamle huse som er bevaret.
  Gøgevangs kvarteret skulle være bevarings værdigt har hørt om et enkelt hus der skulle være fredet, men lige det hus hvorfor det? Hjørnet af Gøgevang og Sdr. Jagtvej. Når alle andre er ødelagt. Eller et eller andet nyt grimt høje huse dukker op i idylen af Folehave kvarteret.. Jeg er målløs, synd og skam af bevaringsværdige huse).

  Men glem nu ikke pointen dette drejer sig om mit kvarter i Kommunen lige nu.
  Det var bl.a mig der foreslog indkørsel fra Bakkehusene. Hvorfor ikke? Den er vidst også Kommunal? Med snerydning osv..
  Den ender lige så blindt som Christianshusvej. Hvem har ikke engang imellem tænkt hvis man kom fra Isterødvejen kunne jeg lige stigge igennem istedet for at køre udenom. Derfor er Bakkehusene ligeså god en indfaldsvej som vores. Samt jeg mener Bakkehusene har fjernvarme og så kan de nye huse få fjernvarme. Dette har jo åbentbart altid været for dyrt for Hørsholm Kommune , at lade fjernvarmen komme herud på Christianshusvej, hvilket ville have været meget nærliggende, men igen er vi ikke hver? At ofre noget på, andet end totalt ødelægge vores idyl.
  Det er en stor skuffelse for mig., Ligesom støjvolden skulle have været der for 35 år siden.

  Men med Kommunens projekt lever jeg gerne uden støjvold/ Nord Partners salgsargument. Billigt sluppet. Det var da også det eneste argument i positiv retning, de kunne sælge.
  Alt andet vil være for dyrt at betale for træer, sol og idyl og forurening af alle de biler der kommer, sikkerhed i bebyggelsen livligt fugleliv og nye kommende frøer, alt dette natur bliver udryddet.

  Kære Hørsholm lav dog en naturpark på grunden, noget der ligner Fredtoften, så beholder vi natur/ frøer og fugle, måske mange flere dyr og fugle, vi trænger ikke til 2 og 3 etagers boliger i dette område, som vi andre nyder.
  Forstår egentlig ikke at Hørsholm ikke har lavet det til kreativt .område for mange år siden, vi har løbere/Vandrer, hundeluftere. Børnefødselsdage i naturen, Bryllupper i naturen det kunne blive så smukt.
  Lad NGG blive hvor de er. , Det skønne gamle Christianshus Bygning, skal da ikke ødelægges af en skole.

  Hørsholm brug nu jeres sunde fornuft.
  Penge er ikke alt.
  Se på alt det i ikke har bevaret tidligere.

  Med venlig hilsen

  Hanne Dalgaard
  Christianhusvej 177
  2970 Hørsholm
  mobil 81749393

  1. From: Klaes Golman

   Sent: Sunday, June 3, 2018 10:28 AM

   To: kra@horsholm.dk ; khe@horsholm.dk

   Cc: msl@horsholm.dk ; ‘Bjørn Schmidt’

   Subject: notat Christianshus-området

   Kristin Arendt og Kristian Hestbech,

   Kommunen efterlyser i forbindelse med det planlagte byggeri omkring Christianshusvej holdninger og bekymringer om projektet.

   I den forbindelse er der udsendt et notat af 25 maj 2018 ”Opsamling på indledende dialogmøde” hvor kommunen summerer status på indkomne bekymringer og svar på disse .

   Som beboer på Christianhusvej nr 109 vil jeg specielt påpege 3 svar som jeg føler er noget uklart besvaret:

   1) Det vigtigste er angående de trafikale forhold ,hvor der er lagt op til at der potentielt kan komme en voldsom belastning på den såkaldt stamvej 2 på Christianhusvej.

   En anden af vejens beboer Bjørn Schmidt har i klare vendinger , i brev til kommunen af 20maj 2018 , beskrevet problemerne ved den stærkt øgede trafikbelastning som affødes af de

   mange nye boliger.

   Det burde være muligt at omgå dette ved at føre trafikken ind til de nye boliger via den eksisterende tilkørsel til den gamle parkeringsplads, eller fra den sydlige side som Bjørn Schmidt foreslår!

   2) Det fremgår at de nye boliger vil være 8-9 m over terrænet i den nuværende bebyggelse . En sådan højde er voldsom og burde minimeres.

   3) Angående forventet klientel så planlægges der for mange lejeboliger, hvor man skriver at det er fordi NGG efterspørge udenlandske forskere. Der ikke forskere tilknyttet skoler på grundskole og gymnasieniveau. Det tilhører universiteter og højskoler på højt niveau at have tilknyttet forskere? Man svarer ikke på om man kan forvente flygtningeboliger? Et højere antal ejerboliger er klart ønskeligt.

   Venlig hilsen

   Klaes Golman

   Dr.philos.

   Prof.em.

   Christianhusvej 109

   1. Fra: Hanne Mårtensson
    Dato: 13. juni 2018 kl. 15.29.37 CEST
    Til: kra@horsholm.dk
    Emne: Udvikling af Christianshusvej

    Hej Kristi Arendt.

    Tak for mødet d. 17 maj i NGG, ang. udvikling af Christianshusvej.

    Vi er fuldstændig enig med vores naboer, Bjørn Schmidt nr 133 og Helen Hansen nr. 131, at vores vej, IKKE kommer i spil og vejen til disse huse, ikke bliver en gennemkørselsvej til det nye boligområde.

    Vores hus, ligger som det sidste på denne stille og rolige lukkede vej, som vi ønsker bevaret.

    Med hensyn til de 200 boliger, hvilket lyder af meget og især planen om 2-3 etager, på en i forvejen høj grund, vil gøre at vi bliver generet af skygge og indkig i både huse og haver.

    Vi håber på forståelse, over vores forstrationer med hensyn til dette projekt.

    Med venlig hilsen

    Ken og Hanne Mårtensson
    Christianshusvej 175

Der er lukket for kommentarer.